Internet döwri geldi, Internet + galyndy önümçiligi yza galarmy?

Galyp, senagat önümçiliginde möhüm esasy enjamdyr.“Senagatyň enesi” hökmünde bellidir we bir ýurduň önümçilik derejesini ölçemek üçin möhüm görkeziji bolup durýar.Habarlara görä, galyndy şäheri hökmünde, Dongguan Changan şäheriniň apparat galyplary pudagy bir topar topary emele getirdi, şäherde 1100-den gowrak önümçilik kärhanasy bar, şol sanda 300-e golaý awtoulag enjamlary galyndylaryny öndürýän kärhanalar, ýyllyk amal mukdary 15 milliarddan gowrak. ýuany

Şeýle habarlary gören awtor asla begenenok.Adaty kärhanalar interneti üýtgeden hem bolsa, galyp pudagy has duýgur däl ýaly.Ol henizem adaty usullara esaslanýar.Köp sanly galyndy kompaniýalarynyň ýolbaşçylary diňe ýüzbe-ýüz geleşiklere ynanýarlar, tanyşlar tarapyndan çekilmegini we internete ynanmazlygy makul bilýärler.Diňe ýalpyldawuk we aljyraňňy.

Galyndy kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen oturdyk we elmydama “Galyplar adaty” mowzugy hakda gürleşýärdik we köplenç makullaýarys.Galyndy adamlar maşynlar, enjamlar we işçiler bilen gün-günden iş salyşýarlar we nämeleriň bolup geçýändigine, nämeleriň bolup geçýändigine seýrek üns berýärler.Şeýle bolansoň, täze zatlary kabul etmegine nä derejede güýçli garaşyp bilerler?Internet + galypyň özi täze zat.

"Men seni hiç haçan görmedim, işiňi görmedim, ilki pul oýnamagymy soradyň, nädip ynanyp bilerin?"Bu galyp pudagynyň adaty sesi, galyndylaryň köpüsiniň düşünjesidir.Bu düşünjäni üýtgetmek hem iň kyn.Internet + galybynyň täze modeliniň geçmegi üçin bu iň kyn ýol.

Oýlanmak meselesi, ony nädip çözmeli?Bu soraga bize kim jogap berer?

Statistikalara görä, 1999-njy ýylda Hytaýyň galyndy eksporty 100 million ABŞ dollaryndan geçdi we yzygiderli 10 ýyl ortaça ýyllyk ösüş depgini 35% -den geçdi.2010-njy ýylda 2,2 milliard ABŞ dollaryna ýetdi.Ilkinji gezek importdan (2,1 milliard ABŞ dollary) geçdi.“12-nji bäş ýyllyk meýilnama” döwründe Hytaýyň galyplary Eksport henizem ýokary ösüş tendensiýasyny saklaýar.2015-nji ýylda Hytaýyň galyndy eksporty ABŞ-nyň 5.08 milliard dollaryna ýetdi.

Ylham beriji sanlaryň aşagynda köp kiçi we orta göwrümli kompaniýalaryň aýdyp bolmajak agyrysy.Hil, eltip bermek we töleg, galyndy kompaniýasyny ezmek üçin iň soňky saman bolup biler.

Bu üç “agyryny” bejermek üçin internet gowy derman ýaly bolup görünýär.Ilki bilen töleg meselesine serediň, önümçilikden soň ilki bilen pul gazanyň, bir ädim pul beriň, hiç kim ýitirenok;hiline we gowşurylyşyna serediň, kompaniýalar alada etmeýärler, birneme negatiw baha berýärler, Internetde Çäklendirilmedik ulalmak, has negatiw baha bermek bolup biler, kompaniýanyň abraýy bozulýar, agzyň sözi bozulýar, soňky tapgyrda nädip garyşmaly we ş.m. ýaşamak we ösmek üçin kompaniýa hiline we eltilmegine üns berer.

Näçe ýyl mundan ozal Taobao ynanmaýardyk we Alipaýa ynanmaýardyk.“Men entek hiç zat görmedim, şonuň üçin ilki tölemegi haýyş etdim.Bu gaty gaharly. ”Nowöne indi ýaşlar Alipaýdan aýrylmaz, daşary çykyp pulsyz jübi telefony satyn almak dogry.Näme üçin?Jübi telefonynda “Alipay” we “WeChat” barlygy sebäpli dürli töleg usullary bar.Bu wagt, ýüze çykýan töleg usullarynyň bize näderejede amatlydygyna düşündik.Indi, “Alipay” -ny ulanmaýarys, “WeChat” -y ulanmaň, tölemek üçin ähli internedi ulanmaň, şonda-da öwrenişip bilerismi?

Longol uzyn we ýol uzyn, Hytaý eýýäm Internet eýýamyna girdi we adaty önümçilik kärhanalarynda käbirleri göçüp başlady, käbirleri henizem görmäge garaşýar, käbirleri alada etmeýär.Emma uzak möhletde internet + önümçiligi döwrüň tendensiýasydyr.Etmeli zadymyz, aňymyzy azat etmek, daşky gurşawy açmak we täze zatlar bilen tanyşmak;ädim ätiň we täze zatlary synap görüň.Hereket edýän bolsaňyz, berk öňe gitmegiňizi haýyş edýäris.Ikirjiňlenýän bolsaňyz, howlukmaň we berk duruň.Alada etmeýän bolsaňyz, gözüňizi açyň we daşarky dünýä serediň!

Alada etme, adaty önümçilik pudagynda internet synag meýdançasynyň öňdebaryjylary aladalanmaly däldirler!Hemme zat wagta berilýär we hemme zat öz güýjümize berilýär.Asyl ýüregimizi ýatdan çykarmasak, öňe gitmeli!

Internet döwri geldi, Internet + galyndy önümçiligi yza galarmy?


Iş wagty: 29-2021-nji dekabry