Içerki galyndy senagaty önümçilik derejesini yzygiderli ýokarlandyrýar

Hytaýyň galyndy bazary çalt ösýän döwürde, esasanam plastmassa rezin galyplar döwründe, ýöne uly ösüş gazandy.Soňky ýyllarda Hytaýyň galyndy importy we eksporty baradaky maglumatlardan, import edilýän plastmassa galyplarynyň mukdarynyň eksport bahasyndan has köpdügini görmek bolýar.Plastmassa galyndy önümleriniň import we eksport gatnaşygy Hytaýda plastmassa galyplarynyň importyny we eksportyny gowulandyrmalydyr we içerki plastmassa galyplarynyň ösüşi çaltlaşdyrylmalydyr.Bu maksat bilen, galyp pudagynyň ösüşini gysga wagtda çäklendirýän iki esasy bökdençligi kesmeli.Birinjiden, galybyň standartlaşdyryş tizligi ýeterlik däl, bu gutulgysyz eltip beriş wagtynyň uzalmagyna we ulanyjylaryň böleklerini çalşmagyna kynçylyk döredýär.Galyplaryň pes standartlaşdyrylmagy, işleriň ýöriteleşdirilen bölünişini we galyplaryň täjirçilik dolanyşygyny gönüden-göni çäklendirýär we galyplaryň eksportyny hem çäklendirýär.2011-nji ýylda Hytaýda galyplaryň standartlaşdyrylmagy we täjirleşdirilmegi derejesi 55% töweregi, ösen ýurtlarda täjirleşdirmegiň derejesi 70% boldy - 80% bilen deňeşdirilende henizem uly boşluk bar.

Käbir bilermenler Hytaýyň galyplarynyň ösüşini çäklendirmegiň ýene bir esasy sebäbiniň Hytaýda ýokary takyk galyplary öndürmek ukybynyň pesdigine ynanýarlar.Plastmassa pudagynyň üznüksiz ösmegi bilen takyklygyň, uly, çylşyrymly we uzak ömürli plastmassa galyplarynyň ösüşi umumy ösüş tizliginden has ýokary bolar.Şol bir wagtyň özünde, soňky ýyllarda import edilýän takyklyk, uly göwrümli, çylşyrymly we uzak ömürli galyplaryň köp bolmagy sebäpli, şeýle ýokary derejeli galyplaryň bazar paýy importy azaltmak we lokalizasiýa derejesini ýokarlandyrmak nukdaýnazaryndan kem-kemden artar. ..

Şol bir wagtyň özünde, arzan we gowy bolan Hytaýyň möhürlemesi ölýär, halkara bazarynda gaty meşhur.Içerki möhür basmak, galyndylaryň umumy importynda we eksportynda Hytaýda ikinji orny eýeleýär.Möhürleme galyndylary degişlilikde galyndylaryň importynyň we eksportynyň 40,33% -ini we 25,12% -ini emele getirýär we halkara möhürleme pudagynda möhüm eksport edýän ýurtlaryň birine öwrüldi.

Içerki möhürleme enjamlary, dünýäniň ösen derejesine yzygiderli ýetýär we ösen ýurtlar bilen tehnologiki boşlugy yzygiderli çäklendirýär.Içerki takyk möhürleme önümleriniň köpüsi esasy öndürijilik nukdaýnazaryndan import edilýän önümler bilen bäsleşip bildi we pudagyň umumy derejesi ep-esli gowulaşdy, diňe importyň ornuny tutmak bilen çäklenmän, önümleriň ep-esli bölegi senagat taýdan ösen ýurtlara eksport edilýär we ABŞ we Japanaponiýa ýaly sebitler bar.Häzirki wagtda Hytaýyň takyk möhürlemesi halkara sahnasyna işjeň hereket edýär we halkara bäsleşigine gatnaşýar.

Ösen ýurtlar bilen belli bir boşlugyň bardygyna garamazdan, içerki senagatyň häzirki ösüşine görä, içerki möhür basma pudagy ýakyn ýyllarda içerki galyndy senagatynyň ösüşiniň diregi bolar we gowulaşar. pudagyň umumy tehniki derejesi we öňe sürülýän Içerki galyndy senagaty ýokary derejeli, takyk, uly göwrümli we çylşyrymly tarap ösýär.Galyndy öndürmek tehnologiýasy maglumatlary, sanly, arassalanan, ýokary tizlikli, awtomatizasiýany has gowy görkezip biler.Senagatyň esasy magistral kärhanalary giňelmegini dowam etdirer we bu pudakda barha möhüm rol oýnar.Jemgyýetçilik maglumat hyzmaty platformasy has çalt öser we hyzmat funksiýalary we KOK-laryň köpüsiniň öndürijiligini ýokarlandyrmak hem güýçlendiriler.Has göze görünýär.

Gysgaça aýdanyňda, içerki galyndy senagaty üçin işgärleriň tehniki, hil we umumy hiliniň üstünde yzygiderli işlemäge we pudagyň ösüşini ösdürmegiň dürli usullaryny ulanmaga dowam etmeli.Önümçilik işgärleri, ideýalara işjeň goşant goşmaly we pudagyň geljekki ösüşine öz güýjüni goşmaly.Geljekki on ýylda Hytaýyň dünýä galyp merkezine öwrülmegi düýş däl.

Hutchison Whampoa-nyň başagaýlygy başdan geçirýän Pokka supermarketiniň satuwy barada täze habar geldi.

Düýn, belli hususy paýdarlar gaznasy Karlylyň PARKnSHOP satyn almak üçin Taýland Zhengda topary bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýändigi we Citigroup we UBS-ni geňeşçi edip belländigi habar berildi.Ondan öň “Chia Tai Group” -yň başlygy Sie Guomin, bahasy dogry bolsa, “Pokka” -ny satyn aljakdygyny aýtdy.Karlyl Pokka dalaş etmek üçin iki hepde öň “Chia Tai” toparyna goşuldy.Muňa garamazdan, taraplar muňa jogap bermediler.

Ozal maýa goýum bankyna baha berilýärdi we PARKnSHOP-yň bazar bahasy 3 milliard dollar bilen 4 milliard dollar aralygyndady.Japanaponiýa Aeon, Awstraliýa Woolworths, KKR we China Resources Enterprise ýaly birnäçe teklipden soň, alyjylaryň iň kandidaty boldy.

Reporterurnaliste ýokarda agzalan alyjylaryň arasynda Hytaý Resurslary Kärhanasynyň ýaňy-ýakynda Hytaýyň bölekleýin işini birleşdirmek üçin bilelikdäki kärhana döretmek üçin TESCO bilen gutarnykly şertnama baglaşmak kararyna gelendigi habar berildi.TESCO, geleşik gutarandan soň Hytaý Resurslar Kärhanasyna 1 milliard HK tölär we geleşik gutarandan bir ýyl soň Hytaý Resurslary Kärhanasyna 1 milliard HK tölär.Käbir çeşmelere görä, Hytaý Resurslary Kärhanasy PARKnSHOP-a TESCO bilen bilelikde teklip bermek isleýär, ýöne iki tarap hem jogap bermedi.

Beýleki tarapdan, maýa goýum ägirdi KKR üstünlik gazansa, bu Bloomberg-iň KKR-nyň Aziýadaky iň uly şertnamasy bolar.2009-njy ýylda KKR 1,8 milliard dollara Günorta Koreýanyň “Gündogar piwo” -ny satyn aldy.

Şeýle-de bolsa, şu wagt Zhengda topary ýarym ýolda "öldürildi" we Sie Guomin Forbesiň Bali şäherinde geçirilen seminarda metbugat söhbetdeşliginde, bahasy dogry bolsa, toparyň işini goldamak üçin Hutchisonyň PARKnSHOP-ny satyn almak barada pikir aljakdygyny aýtdy. Hytaýda ösdürilipdir.CP Lotus-a görä, häzirki wagtda Hytaýyň materiginde 70-den gowrak dükan bar.Habarçynyň deňeşdirme maglumatlaryna görä, soňky ýyllarda Hytaýda “CP Lotus” -yň ösüşi haýal bolup, umumy dükanlaryň sany ep-esli artmady.

Aslynda, “Chia Tai Group” we “Carlyle” ilkinji aragatnaşyk däl.2010-njy ýylda Karlyl “CP Lotus” -yň ileri tutulýan paýnamalaryny we “Chia Tai Group” -dan opsiýalary satyn almak üçin 175 million dollar sarp etdi.Şonuň üçin ikisiniň bilelikde iň gowy 100-e dalaş etmegi mantykly.

Yesterdayurnalist düýn bu mesele boýunça Baijia, Zhengda we beýleki partiýalara jaň etdi we jogap alyp bilmedi.

PARKnSHOP supermarketinden başga-da, Hutchison Whampoa Aziýadaky Watsons biznesini ýapmak üçin başga bir bölek satuw serişdesi Watsons-y işledip biler.Bazar çeşmelerine görä, Hutchison Whampoa ýakyn 12-18 aýyň içinde Watsonyň Gonkongdaky esasy tagtasyny aýlamagy meýilleşdirýär.Gaznany ýygnamagyň başlangyç mukdary 8 milliard dollar bilen 10 milliard dollar aralygynda.Şeýle-de bolsa, Hutchison Whampoa we Watsons teswir bermek islemeýär.


Iş wagty: 29-2021-nji dekabry