Galyp kompaniýalary globallaşma üçin bäsleşýärler, tehnologiýany kämilleşdirmäge üns berýärler

Häzirki ykdysady globallaşma döwründe galyndy kompaniýalaryň arasyndaky bäsdeşlik barha globallaşýar.Hytaýdaky kärhanalaryň köpüsi, esasanam hususy galyndy kärhanalary, “kiçi we orta kärhanalara” degişli kiçi ýelkenli gaýyklar.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň “General Electric Company” kompaniýasynyň jenap Welç: “Günüň dowamynda birnäçe zat etmedim, ýöne edip bolmajak bir zat bar, ýagny geljegi meýilleşdirmek.”Esasy, iň möhüm we iň möhüm zat strategiki meýilnamalaşdyrmak..

Tehnologiýany kämilleşdirmäge gönükdirilen bazar segmentasiýasy

Mysal üçin, bir galyndy kompaniýasy diňe lampa re modeimini ulanmagy saýlasa, lampa galybyny bazar segmenti hökmünde ulanmaly.Kompaniýanyň ösüş ugry, çyra galypynyň tehnologiýasyndaky ösüşi yzygiderli yzarlamak we bazardaky galyplary yzygiderli gözlemekdir.Tehniki aýratynlyklar kem-kemden ýygnanýar.Bu toplamalar tehniki ülňüleri, dizaýn standartlaryny we gaýtadan işlemegiň standartlaryny öz içine alýar.Kärhanalaryň yzygiderli toplanmagy arkaly kärhanalar ahyrsoňy lampa modeliniň segmentinde orun alarlar.

Durnukly tehniki işgärler

Kärhanalar belli bir bazar segmentinde has gowy we güýçli bolmak islänlerinde, iň esasy zat, tehniki goldawyň bu böleginde adam resurslarynyň durnuklylygyny goşmak bilen, olary goldamak üçin ajaýyp tehniki zehinlere eýe bolmakdyr.Daşary ýurtly ýokary derejeli galyndy kompaniýalarynda şeýle.Bu kompaniýalaryň göwrümi az bolsa-da, ýokary girdeji we beýniniň akmagy az.Şeýle kärhanalar üçin tehnologiýany toplamagyň we kämilleşdirmegiň açarydyr.

Galyp gurluşynyň optimizasiýa dizaýny

Kompýuteriň tekiz metal akymyny, doly galyp we birmeňzeş stres paýlanyşyny üpjün etmek üçin fiziki simulýasiýa kömek etmek üçin galyp (san analogy) bilen optimallaşdyrylmalydyr.Galyndy dizaýn edilende, önümiň asyl maglumatlarynyň birmeňzeşligini we takyklygyny üpjün etmek, adam ýalňyşlygynyň öňüni almak we hilini ýokarlandyrmak üçin önümi iki ölçegli we üç ölçegli dizaýn etmek üçin CAD ulgam funksiýasyndan doly peýdalanyň. galyndy dizaýny.Önümiň üç ölçegli modellemek prosesi, ýasalmazdan ozal önümiň daşky görnüşini doly görkezip biler we asyl dizaýnda ýüze çykyp biljek kynçylyklary wagtynda tapyp biler.

Ölüm gurluşyny ýasamak, hiliň, öndürijiligiň, zähmet güýjüniň galplaşdyrylmagyna, ölmegiň ömrüni ýasamaga we ölü gaýtadan işlemegiň ýalňyşlygyna belli bir derejede täsir edýär we onuň ähmiýeti dürli ölüleriň dizaýnyndan pes däldir.Baglanyşyklary gowy doldurmak we galyplardaky stresler deňagramly bolmak üçin boş ýerleri ýatdan çykarmagyň kesiş meýdanynyň talaplaryna we göwrüm talaplaryna laýyk getirmeli we şekilini almaly. we gödek çyzuwyň ululygy.Boş ýerleriň görnüşi we ululygy esassyz bolsa ýa-da boş galyndy gaty könelende, ýasama ömri we iň soňky ýasama ölümi peselýär.


Iş wagty: 29-2021-nji dekabry