Gaýtadan işlemegiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak üçin lazer enjamlaryny hödürlemek

ABŞ-nyň Nýu-Jerside ýerleşýän galyndy öndürijisi Weiss-Aug Group, ABŞ-da we Meksikada enjamlar bilen enjamlaşdyrylan we hirurgiki gurallaryň böleklerini işläp düzmekde we öndürmekde ýöriteleşip, lukmançylyk enjamlaryny ýygnamagyň doly hataryny üpjün edýär.

Häzirki wagtda çalt ösýän bazar islegine has gowy uýgunlaşmak üçin bu bölüm, kompaniýanyň ösen önümleriniň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin lazer kesmek we efirlemek enjamlary bilen enjamlaşdyrylan lazer synag tejribe merkezini döretdi.

Adaty kompýuter san gözegçiligi (CNC) tehnologiýasy bilen deňeşdirilende, lazeriň kesiş tizligi gaýtadan işlemegiň takyklygyny pida etmezden has çalt bolýar we gysga wagtyň içinde köp mukdarda çig maly gaýtadan işläp we materialyň könelmegine garşylygy ýokarlandyryp biler.Bu prototip ýazmak üçin öwrüm wagtyny ep-esli ýokarlandyrdy, bölekleri müşderiniň eline almak üçin birnäçe sagat ýa-da birnäçe hepde gerek bolar.

Lazer barlaghana enjamy häzirki wagtda täze süýümli lazer gaýtadan işleýiş ulgamyny we ultra ýokary çözgütli kamerany öz içine alýar.Bu enjamlar, kesiş takyklygy ± 25 μm bolan 1,5 mm galyňlykda lazer bilen kesilen materiallary üpjün edýär.Bu tehnologiýa, Weiss-Aug toparynyň 3D optiki, lazer we duýgur zond ölçeg ulgamlary bilen utgaşyp, çalt gyşarnyksyz derňewi we gaýtalanma prosesi barada derrew seslenme üçin sanly modelleri döretmäge mümkinçilik berýär.Müşderiler iň oňat dizaýny ösdürmek üçin çalt synagdan we prototipleri üýtgetmekden peýdalanyp bilerler.

“Weiss-Aug” toparynyň ýokary göwrümli takyk metal möhürleme we goýmak galyplaryndaky tehniki fon, prototipiň imitasiýa prosesiniň takyklygyny üpjün edýär, netijede tygşytly we köpçülikleýin önüm öndürilýär.


Iş wagty: 29-2021-nji dekabry