Hytaýyň “Die & Mold” senagatynyň bäsdeşlik we ösüş tendensiýasy barada derňew

Halkara bazarynda, soňky ýyllarda senagat taýdan ösen ýurtlarda zähmet çykdajylary ýokarlandy we ösýän ýurtlara, esasanam Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryna göçýär.Qualityokary hilli, takyk galyplaryň, zähmeti köp talap edýän galyplaryň içerki önümçiligi, çözmek üçin importa bil baglaýar.Şonuň üçin orta we pes derejeli galyplaryň halkara bazaryndaky potensialy ägirtdir.Içerki galyplaryň hilini gowulaşdyryp bolýança, eltip beriş wagty kepillendirilip bilner we galyndy eksportynyň geljegi gaty optimistikdir.Mundan başga-da, halkara bazaryndaky galyndy böleklere bolan isleg hem uly.Häzirki wagtda Hytaýda eksportyň diňe az sanlysy bar.

“Yubo Zhiye Market” gözleg merkeziniň habaryna görä, internetiň çalt ösmegi bilen, elektron söwda pudagy platformasy ägirt uly magnit meýdanynyň partlaýjy güýjüni görkezýär.Öndüriji-üpjün ediji-sarp ediji pudagy zynjyry ýakyndan baglanyşyklydyr.Supplyhli üpjünçilik zynjyry, gymmaty durmuşa geçirmek, öndürijileri we sarp edijileri birleşdirmek üçin goşmaça baha döretmek prosesi.Şol bir wagtyň özünde, giň gerimli we amatly amallar bilen göze görünmeýän bazary emele getirmek, içerki galyndy tehnikalary, enjamlar we plastmassa senagaty we dünýä senagaty üçin internetiň ulanylmagy; -hliumumy tehnologiýa duralgasy, galyndy tehnikalarynyň, enjamlaryň we plastmassa önümçiliginiň paýlanyşyny optimallaşdyryň Üpjünçilik zynjyry we gymmatlyklar zynjyry kärhanalara kärhanany kämilleşdirmek we özgertmek üçin has amatly bolan pudagy kämilleşdirmäge kömek edýär.

Häzirki döwür maglumat asyrydyr we gözlegçiler tarapyndan maglumatlaryň sanlaşdyrylmagy barha artýar.Sanly galyndy tehnologiýasy diýlip atlandyrylýan kompýuteriň tehnologiýasyny ýa-da Hytaýyň intellektual ösüşini ösdürmek üçin galyndy dizaýny we önümçilik prosesinde kompýuter kömegi bilen ulanylýan CAX tehnologiýasydyr.

Sanlaşdyrma sanly öndürmek, gaýtadan işlemek, geçirmek, ulanmak, üýtgetmek we saklamak esaslanýar.Sanly prototip, ýadro bolup, baglanyşyk hökmünde ýeke-täk maglumat çeşmesini dolandyrýar we analog mukdar we san dizaýn, önümçilik we dolandyryş işinde sanly çalyşýar.Tehnologiýa adaty tehnologiýanyň ornuny tutýar we dizaýn, öndürmek we dolandyrmak üçin ýeke-täk esas hökmünde sanly mukdarlary ulanýar.Häzirki ykdysady globallaşma döwründe galyndy kompaniýalaryň arasyndaky bäsdeşlik barha globallaşýar.Hytaýdaky kärhanalaryň köpüsi, esasanam hususy galyndy kärhanalary, “kiçi we orta kärhanalara” degişli kiçi ýelkenli gaýyklar.Bütin gün birnäçe zat etmedim, ýöne edip bilmejek bir zadym bar we geljegi meýilleşdirýär."Iň möhüm, iň möhüm we iň täsirli zat strategiki meýilnamalary düzmek."

Tehnologiýany kämilleşdirmäge gönükdirilen bazar segmentasiýasy

Galyndy kompaniýasy diňe lampa re modeimini ulanmagy saýlaýar, lampa galybyny onuň bazar segmenti hökmünde ulanmak zerur.Kompaniýanyň ösüş ugry, çyra galypynyň tehnologiýasyndaky ösüşi yzygiderli yzarlamak we galyndylaryň bazardaky tehnologiýasyny yzygiderli gözlemekden ybaratdyr.Aýratynlyklary, kem-kemden ýygnan.Bu toplamalar tehniki ülňüleri, dizaýn standartlaryny we gaýtadan işlemegiň standartlaryny öz içine alýar.Kärhanalaryň yzygiderli toplanmagy arkaly kärhanalar ahyrsoňy lampa modeliniň segmentinde orun alarlar.

Durnukly tehniki işgärler

Kärhanalar belli bir bazar segmentinde has gowy we güýçli bolmak islänlerinde, iň esasy zat, tehniki goldawyň bu böleginde adam resurslarynyň durnuklylygyny goşmak bilen, olary goldamak üçin ajaýyp tehniki zehinlere eýe bolmakdyr.Daşary ýurtly ýokary derejeli galyndy kompaniýalarynda şeýle.Bu kompaniýalaryň göwrümi az bolsa-da, ýokary girdeji we beýniniň akmagy az.Şeýle kärhanalar üçin tehnologiýany toplamagyň we kämilleşdirmegiň açarydyr.

Galyp gurluşynyň optimizasiýa dizaýny

Kompýuter, galybyň we birmeňzeş stres paýlanyşyndan doly metalyň süýşmegini üpjün etmek üçin san simulýasiýasyny simulirlemek üçin galybyň dizaýnyny optimallaşdyrmak üçin ulanylmaly.Galyndy dizaýn edilende, önümiň asyl maglumatlarynyň birmeňzeşligini we takyklygyny üpjün etmek, adam ýalňyşlygynyň öňüni almak we hilini ýokarlandyrmak üçin önümi iki ölçegli we üç ölçegli dizaýn etmek üçin CAD ulgam funksiýasyndan doly peýdalanyň. galyndy dizaýny.Önümiň üç ölçegli modellemek prosesi, ýasalmazdan ozal önümiň daşky görnüşini doly görkezip biler we asyl dizaýnda ýüze çykyp biljek kynçylyklary wagtynda tapyp biler.Has giňişleýin maglumat üçin “2014-2018 Hytaý galyndy önümçiligi bazary gözleg hasabatyna” serediň.

Ölüm gurluşyny ýasamak, hiliň, öndürijiligiň, zähmet güýjüniň galplaşdyrylmagyna, ölmegiň ömrüni ýasamaga we ölü gaýtadan işlemegiň ýalňyşlygyna belli bir derejede täsir edýär we onuň ähmiýeti dürli ölüleriň dizaýnyndan pes däldir.Baglanyşyklary gowy doldurmak we galyplardaky stresler deňagramly bolmak üçin boş ýerleri ýatdan çykarmagyň kesiş meýdanynyň talaplaryna we göwrüm talaplaryna laýyk getirmeli we şekilini almaly. we gödek çyzuwyň ululygy.Boş ýerleriň görnüşi we ululygy esassyz bolsa ýa-da boş galyndy gaty könelende, ýasama ömri we iň soňky ýasama ölümi peselýär.


Iş wagty: 29-2021-nji dekabry